Page 10 - genist-2016-nr-2-IL
P. 10

aan het woord is                                                                                            aan het woord is


                      In de aanloop naar deze uitgave heb ik als hoofdredacteur bij
                      de meeste van mijn contactpersonen aangegeven dat ik deze
                      functie zou neerleggen en dat ik er van uitging dat mijn opvol-

                      ger het verdere proces voor zijn rekening zou nemen. Aangezien
                      die opvolger - die inmiddels weliswaar gevonden is - nog even
                      niet beschikbaar is, heb ik bij het binnenstromen van de kopij
                      de redactie toch maar weer opgepakt om deze uitgave van
                      ons mooie blad nog te voltooien, hetgeen wederom dankzij
                      uw aller medewerking gelukt is.    Tekst || Majoor b.d. Gerrit Beerkens, Hoofdredacteur


    RONDJE GENIST
    Op verzoek van de toenmalige RC in 2010
    begonnen als redacteur heb ik mij ruim 6
    jaar lang met veel plezier ingezet om er
    telkens een mooie uitgave van te maken.
    Met deze 14e uitgave van de Genist
    sluit ik voor mij, als hoofdredacteur, een
    ‘Rondje Genist’ af.

    Tijdens het regimentsdiner op 5 november
    j.l. mocht ik uit handen van de regiments-
    commandant de Commanders Coin voor
    bewezen diensten ontvangen. Een blijk
    van waardering waar ik erg verguld mee
    ben, maar waarbij ik graag wil vermelden,  tikelen, mensen waarmee ik zowel voor  Verhoeve. Aan hem ben ik speciaal veel
    en ik zeg het nog maar eens: de Genist is  als achter de schermen op een fantas-  dank verschuldigd, aangezien hij de per-
    het magazine vàn en vòòr de regiments-  tische wijze heb kunnen samenwerken,  soon is die als eindredacteur alle kopij
    leden en dankt zijn bestaansrecht aan  commandanten en autoriteiten die steeds  redigeerde en zelfs van de meest warrige  Behalve de rubriek Regimentsaangelegen-  zijn. Boeiende verslagen van oefeningen,  belangstellenden behoorde. Met een
    de input vanuit het regiment. Input die  weer hun onvoorwaardelijke steun ge- kattenbelletjes met informatie mooie lees- heden, waaraan u inmiddels gewend zult  maar ook over samenwerkingsverbanden  laatste woord van dank sluit ik mijn voor-
    door jullie, mannen en vrouwen van het  geven hebben, vertegenwoordigers van  bare, vaak met de nodige humor door-   zijn, dit keer een artikel over smi Tommy  bij opleiding en training. Verder uiteraard  woord af, er van overtuigd dat er een
    Regiment Genietroepen, geleverd wordt.  verenigingen en stichtingen, voor de vele  spekte, artikelen maakte. Een meester in  Belle als ‘Genist in beeld’, die uit handen  de rubriek ‘Veteranen en Oudgedienden’  waardig opvolger is aan wie ik met ver-
    Zonder jullie betrokkenheid en medewer- blijken van waardering die ik mocht ont-  het gebruik van de Nederlandse taal. Aan  van C-LAS een wel heel bijzondere onder- met wetenswaardigheden en informatie  trouwen de komende tijd het hoofdre-
    king zou er geen Genist zijn.    vangen: BEDANKT, SODEJU!      wie de kwaliteit en het aanzien van onze    scheiding heeft gekregen. Maar ook de  uit het veteranenland.   dacteurschap zal overdragen.
                      Zonder verder iemand tekort te willen  Genist voor een groot deel te danken is.  column van kolonel Gert-Jan Kooij met
    Een woord van dank mijnerzijds aan al  doen wil ik toch één speciaal iemand voor                    de titel ‘Kameraden’ zal bij velen van ons,  Onbetwiste hofleverancier van kopij is  Ik wens de nieuwe hoofdredacteur veel
    diegenen die in de afgelopen 6 jaar op  het voetlicht halen. Een man die vanaf  Jo, mijn oprechte dank voor jouw onvoor- actief dienend of veteraan, tot de ver- dit keer echter 105Gncie Wb met als  succes en ga er van uit dat ook hij op uw
    enigerlei wijze een bijdrage hebben ge- het eerste uur betrokken is geweest bij  waardelijke steun in de afgelopen 6 jaar. beelding spreken. Uiteraard vele artikelen  hoogtepunt de ‘brugslag XXL’ tijdens de  aller steun mag blijven rekenen.
    leverd aan de totstandkoming van ons  ons mooie blad en nu ook aangegeven  Terug naar de uitgave die voor u ligt. Ook  vanuit de eenheden over waar ze in de  100e Vierdaagse Nijmegen te Cuijk, waar
    regimentsblad is dan ook wel op zijn  heeft dat hij na deze uitgave gaat stoppen  dit keer weer een keur aan artikelen die  afgelopen tijd zoal mee bezig geweest  ZKH Koning Willem-Alexander tot de  Veel leesplezier en het ga u goed! ||
    plaats. Alle auteurs van de boeiende ar- met zijn werkzaamheden: majoor b.d. Jo  uw aandacht zullen prikkelen.

    10                                                                                                               11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15