Page 6 - genist-2016-nr-2-IL
P. 6

aan het woord is
                                                                                  Op 2 oktober vorig jaar mocht ik jullie regimentscommandant
                                                                                  worden; commandant van het oudste en mooiste regiment van
                                                                                  de Koninklijke Landmacht. Bij mijn aantreden lanceerde ik het
                                                                                  motto ‘De Genie dat zijn we Samen’, omdat dit motto, naar mijn
                         DETECTIE APPARATUUR.                                               mening, uitstekend past binnen de doelstelling van ons regi-

                                                                                  ment. Ons regiment is verantwoordelijk voor traditiebeleving
                                                                                  en saamhorigheid onder genisten. Belangrijk, want onder
                                                                                  gevechtsomstandigheden moeten we blindelings op elkaar
                                                                                  kunnen vertrouwen. Daarvoor moeten we ook in vredestijd
                                                                                  werken aan saamhorigheid of kameraadschap.                                                                Tekst || Kolonel Burg Valk, Commandant Regiment Genietroepen
                                                                Dat doen we door allemaal het zelfde  Daarom zijn er het afgelopen jaar een  re teams, ruim 7.000 kilometer afleggen
                     PS 1000 Radar detectie                                doel na te streven, door allemaal de zelf- aantal innovaties doorgevoerd binnen  onder omstandigheden met veel sneeuw,
                     Compacte, draagbare scanner voor eenvoudig geb-                    de waarden te hebben en door allemaal  ons regiment, verbeteringen waar ik stuk  ijs en temperaturen welke kunnen dalen
                                                                de zelfde tradities te koesteren. Ook het  voor stuk trots op ben.   tot wel min 47 graden Celsius. Zij probe-
                     ruik in het veld. Geschikt voor bepalen van exacte                  afgelopen jaar is er weer veel gebeurd  Dit jaar hebben we bijvoorbeeld onze  ren zo geld in te zamelen voor de Stich-
                     ligging van wapening, metalen en kunststof leiding-                  om de saamhorigheid en traditiebeleving  militaire ceremoniën een meer genie- ting Hulphond, een stichting die honden
                                                                binnen ons regiment te ondersteunen.  waardige look en feel gegeven door  traint die militairen met PTSS kunnen on-
                     en, glasvezelkabels, luchtholtes en hout in droge bet-                Zo begeleidt onze RA bijna wekelijks de  de vaandelwacht uit te rusten met sap- dersteunen. Hiermee tonen we onze be-
                                                                uit te zenden genisten van en naar de  peurssabels i.p.v. geweren en brute  trokkenheid met onze gewonden. Tot
                     onstructuren. Hét apparaat voor structurele inspectie
                                                                vliegtuigtrap, zo gebruiken we de natte  sappeurs toe te voegen aan de vaandel- slot wil ik nog noemen dat we proberen
                     van tunnels, bruggen en gebouwen.                           peddel bij jubilea en feesten, zo beëdi- wacht. Ook hebben we 50 strandvlag- om alle websites en multimedia-uitingen
                                                                gen we al onze genisten op ons vaandel  gen aangeschaft om ons regiment beter  van het regiment te bundelen om ze toe-
                                                                in ons Huis van het Regiment Genietroe- te kunnen promoten. Een fantastisch  gankelijker te maken voor eenieder. In
                     PS 250 Ferro detectie                                 pen en zo ondersteunen we op genie- voorbeeld hiervan was de brug in Cuijk  januari lanceren we daarom een genie-
                                                                waardige wijze uitvaarten van overleden  tijdens de 100ste Vierdaagse afgelopen  brede website met een eigen regiments-
                     Bepaalt de exacte ligging, diepte en diameter van                   regimentsleden met het zingen van het  zomer. Verder zijn we aan het werk met  app voor de smartphone of tablet.

                     wapening op elke gekozen plaats, ideaal om beto-                   Mineurslied. Daarnaast kennen we vele  ‘Het verhaal van de Genie’, waarin wij
                                                                andere steeds terugkerende regiments- als genisten vertellen wie we zijn, welke  Kortom: in mijn eerste jaar als regiments-
                     ndekking te controleren.                               activiteiten zoals de Wapendag en de  waarden we kennen en waartoe we op  commandant ben ik weer ondergedom-
                                                                regimentsdiners.           aarde zijn. Dit verhaal willen we voor zo- peld in het warme bad van de genie.
                     Hilti. Outperform. Outlast.      www.hilti.nl                                    wel interne als ook externe communica- Ik heb echt het gevoel dat we recht doen
                                                                Terugkijkend op één jaar regimentscom- tie gebruiken. Het is een verhaal dat ons  aan het motto ‘De Genie dat zijn we
                                                                mando constateer ik dat de genie echt  echt op de kaart zet.      Samen’. Gezamenlijk blijven we bouwen
                                                                een hechte familie is, dat het met de                  aan onze saamhorigheid en traditiebe-
                                                                saamhorigheid bij ons wel snor zit en  Ook zullen we dit jaar een, aan militairen  leving. Ook op dit gebied ‘Banen wij de
                                                                dat we met het uitdragen van tradities  gerelateerd, goed doel steunen en wel  Weg’ binnen de landmacht. Ik dank jullie
                                                                voorop lopen binnen de landmacht. Dat  de ScanCoveryTrial. Met een legergroe- allemaal voor jullie inzet voor het regi-
                                                                moeten we natuurlijk zo houden en dat  ne Amarok met regimentsstickers gaat  ment en wens jullie een fantastisch en
                                                                kan alleen als je jezelf blijft verbeteren.  een collega genist, samen met 62 ande- geniewaardig 2017 toe. Sodeju! ||


    PS 250 FERRO SCAN      PS 1000 RADAR SCAN      PS 100 MONITOR       PROFIS DETECTIE                                                             07
                                                 SOFTWARE
  Detectie advertentie GENIE PAUL.indd  1                              12-7-2016  17:02:14
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11