Page 9 - genist-2016-nr-2-IL
P. 9

aan het woord is                                   aan het woord is    Hoe staan we ervoor? Nog meer dan
    voldoende te doen. De rotaties schijnen
    vaker dan ooit plaats te vinden. Vaak
    niet alleen op vliegveld Eindhoven, dus
    dat trekt wel een aardige wissel op de
 Het ‘aftellen’ is begonnen, maar geen rotatiegedrag. In de  beschikbare tijd. Maar het is altijd weer
 vorige Genist sprak ik nog van één jaar. Nu ik dit schrijf leven  goed te zien dat genisten echt in alle
    missiegebieden aanwezig zijn om hun
 we eind oktober. En ik realiseer me dat er al een aantal dingen  vakmanschap uit te oefenen. Ook wordt
 zijn die ik voor de laatste keer heb gedaan, althans als RA van  de Combat Engineering met verhoogde
 ons mooie regiment. Adjudant Pim van Gurp is al een aantal  inspanning onder de loep genomen. Erg
    mooi om te zien dat de inbreng van de
 keren met mij op pad geweest om kennis te maken, binnen en  werkvloer, die onze (merendeels) jongste

 buiten het regiment. categorie afgelopen jaar op het sympo-
    sium presenteerde, langzamerhand zicht-
    baar en tastbaar gaat worden binnen de
 Tekst || Frans Schiltman, Regimentsadjudant - Foto’s: Anneke Janissen genie. Nòg mooier vind ik het dan weer
    dat de ‘uitvinder’ bij het project betrok-
    ken blijft. Dat nu eindelijk loopbaanspo-
    ren zullen worden ontwikkeld in de com-
    bat support engineering is ook goed. Op
    ons baretembleem staat onze vaardig-
    heid; nu wordt het tijd dat we dan ook
    erkennen dat we diverse specialisaties  ADJUDANT PIM VAN GURP
    hebben. De genie blijft dus in beweging.
    En het regiment dan; blijft dat ook in  ASPIRANT REGIMENTSADJUDANT RGT - EEN NIEUWE!
    beweging? Jazeker, we zijn nu druk be-
    zig de regimentswebsite te vernieuwen.
    We hopen in januari de lucht in te gaan.  De Regimentsadjudant beschreef het in de vorige uitgave van De
    Alles erop en eraan tot en met de regi- Genist als volgt; er is een nieuwe regimentsadjudant opgestaan. Als
    ments-app, maar ook een volledig nieu- je dit leest zou je de indruk kunnen krijgen dat ik het vervullen van
    we en voor onze verenigingen en eenhe- deze bijzondere functie al jaren ambieer. Het tegendeel is echter waar;
    den bruikbare database. Sterker nog: het  voordat de RA mij in oktober 2015 vroeg of ik er eens over na wilde
    regiment biedt alle eenheden (bataljon  denken om eventueel zijn opvolger te worden, had ik daar überhaupt
    of zelfstandige compagnie) en de vereni- nog nooit over nagedacht.
    gingen en stichtingen de mogelijkheid
    mee te liften op deze website+.     Na overleg met het thuisfront, een gesprek met Frans Schiltman over zijn
                        taken en verantwoordelijkheden, praten met collega’s en een paar weken
    In de afgelopen jaren is al behoorlijk wat  bedenktijd heb ik het besluit genomen om in de vacaturebank de functie van
    vernieuwd en aangepast. Nu is het voor  Regimentsadjudant aan te vinken. Het resultaat is dat ik op 18 mei 2017 de
 De Vierdaagse was dit jaar een bijzon-  het eind van de dag kreeg ik nog een  schouderemblemen een mooie RA-stok  mij zaak om in de laatste maanden dan  stok overneem van adjudant Schiltman. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om
 dere. Het was voor mij de laatste als RA,  pentekening aangeboden van de burge- te maken. “Of ze dat wel konden?”  ook vast te leggen wat het allemaal in- me kort voor te stellen; Aooi Pim van Gurp, 47 jaar en op dit moment werk-
 de honderdste Vierdaagse, met daarbij  meester van Cuijk. Deze Vierdaagse kan  Nou, dat weten we nu! In samenwer- houdt. Daarnaast zien we ook binnen  zaam op de sectie S3 van 41Pagnbat. Samen met Mariette en twee dochters
 bijzondere ’brugslag XXL’ van 105Gncie  niet meer stuk. En zo zullen vanaf nu bij- king met DAF Trucks NV en VDL Parree  de verenigingen en stichtingen binnen  woonachtig in Eindhoven. Mijn militaire loopbaan is in 1986 begonnen bij
 Wb. Het was een gedenkwaardige week:  na alle regimentsevenementen voor het  en natuurlijk 1CMICo is er een bijzonder  ons regiment diverse veranderingen in  de technische dienst, na vier jaar gevolgd door een periode bij de infante-
 de functieoverdracht van de CSM-105;  laatst zijn tot de functieoverdracht op  stukje vakwerk verricht. Alle emblemen  de bezetting. Op diverse plaatsen wor- rie. In 1998 ben ik gestart als groepscommandant bij de genie. Ik was OPC,
 op vrijdag kreeg ik van de collega’s van  18 mei 2017. van het regiment staan in de kop van  den stokjes overgedragen. En dat zal ik  sergeant verkenningen en CSM bij een genie-eenheid binnen de 13e Brigade,
 de CMICo de nieuwe gepolijste RA-stok  de stok. Hij is robuust, en daardoor dus  in mijn laatste artikel in Genist 2017- instructeur ABOO (VTO-KMS Genie) op het OTCGenie en SMOO bij 105Gncie
 en als klap op de vuurpijl kwam koning  Ons regiment is nu in het bezit van de  ook geniewaardig zwaar. De oude, eer- 1 zeker vermelden. Dat wordt dus een  wb. Op dit moment ben ik al regelmatig met adjudant Schiltman op stap om
 Willem-Alexander op bezoek op ons  meest bijzondere RA-stok die we ons  ste stok, waarmee alle RA’s tot nu toe  terugblik (misschien) in die laatste  de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoewel het maar goed is
 regimentsvlot de PAULA.  kunnen voorstellen. Het begon met  nog gewerkt hebben, wordt opgeknapt  column van mij. Maar dan hebben we  dat het nog enige tijd duurt voordat het 18 mei is, kan het mij eigenlijk niet
 De RA-stok werd voor het eerst gebruikt  een weddenschap met onze reserve-  en zal in het Geniemuseum een plaatsje  ook al een nieuwe RA en daar horen jul- snel genoeg gaan. Ik heb er zin in! ||
 met de eregalerij van de koning. En aan  officieren van de CMI om in ruil voor de  krijgen in de RA-hoek. lie ‘zeker te weten’ meer van. ||

                                                        9
 08                                                      09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14