Page 3 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 3

van de redactie


                       Het is 23 december 1993, hoewel ik PC constrpel word, meld ik mij
                       in DT en platte pet bij kap Henk Hoeve, C-STCIE van 11Pagnbat.
                       Dit omdat 115 Constrcie net op het punt staat om met Dutchbat
                       1 naar Bosnië te gaan. Bulderend door het stafgebouw moet ik
                       van Henk (mag ik nu wel zeggen, maar toen zeer zeker niet!)
                       horen dat er maar twee gevaren zijn: officieren met wapens en
                       officieren die kaartlezen... Trek dat apenpak uit en meld je over

                       15 min in gevechtspak en je persoonlijk wapen bij mij. Na de
                       nodige ‘bijscholing’ mag ik als PC beginnen van Henk.    Tekst || Majoor Cris Smeets, hoofdredacteur    Ik maak nog een laatste lichting dienst- me, in spijkerbroek en gepaard met mijn
    plichtigen mee en daarna moet ik maan- toilettas, met hoge spoed naar Schiphol.
    den wachten op de eerste BBT-ers.  De ‘restanten’ van 102 Constrcie worden
    Inmiddels is 115 Constrcie omgevormd  ook ingezet. Over ‘onze’ inzet in Sint  ik heb genoten van alle verhalen. Niet
    naar 102 Constrcie en is maj Frans Smul- Maarten in 1995 zou ik een boek kun- alleen van de verhalen in Sint Maarten
    ders (inmiddels lkol bd) de CC en kap  nen schrijven en wellicht doe ik dat ook  maar ook het artikel over de vele op-
    Martin Wijnen de PCC (nu inmiddels  nog een keer, maar deze uitgave van de  leidingen, de inzet in Oeganda en niet
    ltgen en PCDS). De eerste BBT-ers komen  GENIST is een gedeeltelijk thema num- te vergeten de Unifil inzet in Libanon.
    binnen en begin september 1995 is het  mer over de inzet van de genie in Sint  Prachtige verhalen en foto’s bij: Mijn
    peloton met beroepskader en BBT solda- Maarten van 2017. Het doet me goed  naam is... Een enorme hoeveelheid kopij
    ten gevuld. Laat die opdrachten nu maar  om te lezen dat we nu ruim twintig jaar  zorgt voor een extra dikke uitgave van
    komen...               later als genie stappen voorruit hebben  de GENIST en daar ben ik trots op. Zelfs
                       gemaakt. Een volwassen organisatie en  moeten besluiten enkele artikelen door
    Plots staat een inzet in Sint Maarten  een duidelijke scheiding van taken.  te schuiven naar het volgende nummer.
    voor deur. 102 Constrcie is de aangewe-                 Ook is het een GENIST waar iedereen
    zen eenheid maar hogere hand beslist  Ook lees ik in de lessons learned dat we  een bijdrage in heeft geleverd uit heel
    anders: de BBT soldaten worden over- nu nog steeds dezelfde fouten maken  veel verschillende niveaus van onze De-
    geheveld naar 112 Pagncie en die com- en dat is jammer. Maar de genie heeft  fensie organisatie. Van soldaat tot gene-
    pagnie vertrekt op vrijdagochtend naar  zich wederom enorm goed op de kaart  raal! Als we met zijn allen zoveel blijven
    Sint Maarten. Met tranen in mijn ogen  gezet. Net als in 1995 in de aankomst- schrijven dan zitten we met de nieuwe
    denk ik: Daar gaan mijn mensen… In het  hal op Schiphol zal nu in de aankomst- GENIST met een andere uitdaging: De
    weekend is het officierenfeest in het of- hal van Eindhoven het mineurslied goed  nietjes worden te klein om door het pa-
    ficierscasino in Soesterberg. Zondagoch- hebben geklonken! Een moment dat me  pier te persen!
    tend wordt ik door de PCC gebeld: Waar  nog steeds goed bij is gebleven.
    ben je? Op de één of ander manier had                  Ik wens iedereen een goede start van
    de sneeuwbal telefoon regeling niet he- Als redacteur mag je alle inzendingen als  2018 en laten we trots zijn op ons werk
    lemaal goed gewerkt. Mijn vrouw brengt  eerste lezen en ik kan jullie vertellen dat  en de genie, SODEJU! ||

                                                        03
   1   2   3   4   5   6   7   8