Page 7 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 7

aan het woord is                      Op het moment van schrijven zijn de bladeren van de bomen,
                      Sinterklaas staat weer op het moment van vertrekken en de
                      eerste kerstversiering siert de huizen. Het jaar zit er bijna op.
                      Tijd om terug te blikken op een bewogen jaar. Een jaar waarin er
                      weer vele genisten op missie gegaan zijn. Invoering van nieuw

                      materieel zoals de lichte ontsmettingssystemen en de Boxer
                      heeft plaatsgevonden of is nog gaande.


    Tekst || Regimentsadjudant Pim van Gurp


 Bredenoord                                   Ook de vele veteranen van het Regiment
                                        die inmiddels de dienst verlaten hebben
                                        zouden trots moeten zijn op de in het
 Reliable power systems                             verleden geleverde inspanningen.

                                        Velen van hen ondervinden nog dage-
                                        lijks de gevolgen van gebeurtenissen die
                                        plaatsvonden tijdens uitzendingen en
                                        missies. Zij moeten trots zijn op de wij-
 BREDENOORD IS AN INDEPENDENT FAMILYOWNED CONCERN THAT DEVELOPS, DELIVERS, MAINTAINS AND  Er is gesproken over DOKM, DOGG,  weer samen bereikt hebben. Trots ook  ze waarop zij, ieder op zijn eigen manier,
 OPERATES INTERNATIONALLY MARKETLEADING AND THE MOST RELIABLE DECENTRAL ENERGY SYSTEMS,  behoud en werving, BGO en TT, adaptie- op onze can do mentaliteit, de kame- dagelijks omgaan met de littekens.
    ve krijgsmacht, fase 2 en fase 3, behoud  raadschap, saamhorigheid en de waar-
 TO PROVIDE ITS CUSTOMERS WITH ENERGY SECURITY.
    en werving. Een nieuw fenomeen wordt  dering die we vanuit Nederland maar  Over naar het nieuwe jaar. Ook 2018
 Good operational management depends on the correct generators, engine and parts. You know what you need, or you deli- geïntroduceerd; het pop-up house.  zeker ook vanuit het buitenland ontvan- gaat weer de nodige uitdagingen geven.
    Een nieuw arbeidsvoorwaarden akkoord  gen hebben.            Het werven en behouden van personeel
 berately choose for good advice. Bredenoord has the knowledge to support the continuity of your operational management.
    is getekend. Verder is er tussen alle voor-               staat inmiddels bij iedereen hoog op de
 We would like to advice you regarding the deployment of new and used systems, conventional and new hybrid technology,  bereidingen, oefeningen, onderhoud  Bijna elke man of vrouw die werkt bin- prioriteitenlijst.
 warranty options and service strategies. en vredes bedrijfsvoering door ook nog  nen het Regiment moet trots zijn op
    even een noodhulp team naar St Maar- datgene wat hij of zij gedaan heeft. De  Het in stand houden en uitbreiden van
    ten geweest. Kortom, 2017 was weer  inwoners van dit land moeten de verha- onze goede naam gaat, voor alle ni-
    lekker gevuld!            len leren kennen van onze mannen en  veaus, weer veel inspanningen kosten.
 BREDENOORD DEVELOPED A NEW PRODUCT, THE SUNBOX.  vrouwen die datgene doen waar een  Genieten van eerder geleverde prestaties
 A sustainable power plant, ready within a day, for remote locations.  Bijna iedereen kent het spreekwoord;  groot deel van de Nederlandse samenle- zeker, op de lauweren rusten absoluut
    “Bescheidenheid siert de mens.” Ook  ving niet toe in staat is: volbrengen van  niet. Personeel dat in extreme situaties
 • 24/7 reliable power at any location Multiple power sourcesMultiple power sources Power consumptionPower consumption de uitspraak: “Doe maar gewoon dan  door de politiek opgedragen taken, vaak  opdrachten gaat uitvoeren verdient dat
 Grid connected
 Grid connected
 • Easily transportable; 20ft ISO CSC container Grid connected Grid connected doe je al gek genoeg” zal velen van jul- in een extreme of gevaarlijke omgeving.  de noodzakelijke randvoorwaarden bij
 • Modular; on- and off-grid options available lie bekend in de oren klinken. Typisch  Het dragen van het nette pak is een kans.  de voorbereiding, uitvoering en afwikke-
    Nederlandse kreten die aangeven dat je,  Draag trots het uniform met de goud  ling zo goed als mogelijk ingevuld wor-
 • Easy; tools, components and instructional video included
    ondanks behaalde successen, vooral niet  gehelmde knopen.        den. Ook tijdens de verbouwing van de
 • Plug & Play; operational within a day naast je schoenen moet gaan lopen. Show die batons of medailles. Zie het  bv Genie.
 Off grid
 Off grid
 Off grid Off grid
 •  Aluminum construction; lightweight and long-term  als mogelijkheid om Nederland te laten
 weather resistant Wij, als Regiment Genietroepen, mili- weten wat je voor jezelf, je kameraden,  Geniet van je werk, houd elkaar in de
    tairen, burgers en vrijwilligers, mogen  je eenheid, het Regiment en dit land ge- gaten en denk aan het thuisfront. ||
 • Sustainable energy; solar power
    onszelf eigenlijk toch wel even op de  daan hebt.
 • Optimal effi ciency around equator Optional Internal Genset Optional Battery Storage borst slaan. Trots op wat we ook in 2017  Laat zien: dit is wie ik ben.
                                                        07
                                                        7
 www.bredenoord.com FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL +31 055 301 8501


 BRE-17-1113 Adv SunBox Genie relatiedag V2.indd  2 17-08-17  17:21
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12