Page 9 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 9

REGIMENT

                                         DE OMGEVING

                                         WAARIN DE

                                         KRIJGSMACHT

                                         OPEREERT, IS COMPLEX


                                         EN VERANDERLIJK EN

                                         VEREIST EEN GROTE

                                         MATE VAN FLEXIBILITEIT.


    rij rondgelopen. Daarbij heeft het idee  gebouwd binnen de civiele bouwnijver- effectieve en efficiënte aanpak. In het
    van intensiever samenwerken mij niet  heid en de opleidingssector, op het ge- onderzoek wat ik binnen het Bureau
    losgelaten, mijns inziens zijn er tal van  bied van kwaliteit- en personeelsmana- Total Force Genie doe, zal ik een part-
    mogelijkheden waarbij defensie en het  gement. Ik richt mij binnen het Bureau  time ondersteunende rol vervullen, op-
    bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Total Force Genie op de personele kant.  treden als sparringpartner en met een
    Ondanks dat ik het uniform destijds  In hoeverre kunnen we uitgetreden be- helikopterview het project in goede
    heb uitgetrokken was ik al besmet  roepsmilitairen opnieuw binden en boei- banen leiden.
    met “legergroen bloed”. “Ooit kom ik  en? Hoe kunnen zij zich gewaardeerd
    terug!”. De gedachte daarbij was om  en erkend voelen? Op welke manier kan  Ik vind het mooi om een bijdrage te
    eens als functioneel specialist mee op  een duurzame samenwerking met hun  kunnen leveren aan een proces wat
    missie te gaan. Ik ben blij dat ik nu in  huidige werkgevers worden vormgege- groeiende is en nog veel onbekende
    mijn huidige rol beide werelden met  ven? Dat zijn enkele van de vele vragen paden kent maar wat uiteindelijk een
    elkaar verder mag verweven. Ik zal me  die wij gaan onderzoeken. Een onder- win-win situatie voor de genie en de
    dan ook richten op het uitbreiden en  zoek waar ik mijn passie voor en exper- samenleving moet opleveren!
    onderhouden van het netwerk en de  tise op het gebied van personeel en
    samenwerking met aannemers, ingeni- organisatie en het in beweging brengen  WORD JIJ DE EERSTE GENIST BINNEN
    eursbureaus en andere bedrijven welke  van het menselijk kapitaal optimaal kan  DE WORK FORCE GENIE?
    voor de genie van toegevoegde waarde  benutten.             Ga je de Genie verlaten (of heb je de
    zijn. Hierbij wil ik iedereen uit nodigen                Genie inmiddels verlaten) en heb jij in-
    mij te benaderen en mee te denken  Inge Hansen-Dekkers         teresse om met ons in gesprek te gaan
    over mogelijkheden waar we ons prach- Als opgeleid psycholoog is het mijn pas- over de mogelijkheden binnen de
    tige regiment nauwer kunnen verweven  sie om, naast de zorg voor mijn 2 jonge  Workforce Genie? Stuur dan een mail
    met het bedrijfsleven.        kinderen, een bijdrage te kunnen leve- naar onderzoekgenie@mindef.nl ||
                       ren aan een verander- en/of ontwikkel-
    Stan Schoenmakers          proces van een individu of organisatie.
    Alhoewel defensie voor mij een nieuwe  Ik vind het belangrijk om goed te kijken  Wij zijn de Genie,
    werkgever is, is het werkveld waarin wij naar wat nodig is voor een persoon of  op ons kun je bouwen.
    ons bevinden mij niet vreemd. Al ruim  organisatie, daarbij het resultaat voor    Sodeju!
    25 jaar heb ik ervaring en expertise op- ogen te houden en te gaan voor een


                                                        09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14