Page 8 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 8

REGIMENT
    Tekst || Inge Hansen    TOTAL FORCE GENIE          Beroepsmilitairen die in de afgelopen
    De omgeving waarin de krijgsmacht  vijf jaar uit dienst zijn gegaan worden
    opereert, is complex en veranderlijk en  uitgenodigd om met ons in gesprek te  Ruud Moeskops
    vereist een grote mate van flexibiliteit.  gaan over hun mogelijke rol binnen de  Samen met Linda en mijn twee dochters
    Het besluit van het kabinet om het Total  Work Force Genie.       van 7 en 8 woon ik in het buitengebied
    Force Concept binnen de Nederlandse  Daarnaast wordt er bekeken in hoeverre  van Eersel. Als “oudgediende” zal ik
    krijgsmacht te integreren, is gericht op  de werkgevers binnen de civiele maat- voor velen nog een bekend gezicht zijn.
    vergroting van deze flexibiliteit.  schappij ervoor openstaan om samen te  Maar evengoed licht ik mijn omzwervin-
    Het regiment genietroepen heeft in het  werken op het gebied van de inzet van  gen graag toe. Vanaf november ben ik
    kader hiervan de Total Force Genie in  personeel en materieel.     weer terug in dienst bij de genie. Na
    het leven geroepen en zet zich hiermee                  enige jaren buiten de landmacht voelt
    in voor een optimale inzetbaarheid en                  dit direct weer aan als “thuis”. In ’96
    het voortzettingsvermogen van de Genie. De Genie heeft improvisatieta- ben ik opgekomen op de KMA, met het
                         lent, is moedig, efficiënt   idee dit gaan we 10 jaar doen en dan
                        en staat voor kameraadschap.   naar de civiele bouw. Na de KMA heb
       De Genie verbreedt de       Dé ingrediënten om van de    ik paraat gezeten bij de pantsergenie en
     inzetbaarheid en zet talenten    Work Force Genie een succes   duikers. Vervolgens heb ik de overstap
     optimaal in om overal ter wereld    te maken en gezamenlijk te   gemaakt naar de toenmalige Dienst
      onder alle omstandigheden      zorgen voor leefbaarheid en   Vastgoed Defensie. Daar heb ik de
       de taken te volbrengen.       veiligheid op de plekken.   naadloze overstap gemaakt van militair
                                        naar burger in de rol van projectleider.
                                        Uiteindelijk heb ik in 2011 defensie ver-
    WORK FORCE GENIE           TEAM VAN PROFESSIONALS       laten en ben overgestapt naar de aan-
    Voor uittredende en uitgetreden be- Ten behoeve van de Total Force Genie  nemerij. In mijn DVD-tijd ben ik uitge-
    roepsmilitairen die operationeel betrok- zijn drie professionals aangesteld die  zonden geweest naar Afghanistan,
    ken wensen te worden (binnen of bui- zich ieder met eigen expertise maar  waarbij de omgang met reservisten en
    ten hun eenheid) is er binnen de   allen met hart voor defensie inzetten  civiele capaciteiten door de Amerikanen
    Totalforce Genie de “Work Force Genie”  voor de optimale inzetbaarheid van  mij hebben getriggerd: “het zou toch
    opgericht. Om de Work Force Genie  de Genie.              mooi zijn als dit in Nederland ook zou
    optimaal vorm te kunnen geven wordt                   kunnen.”
    gestart met een onderzoek.      Wij stellen het team graag aan u voor: Afgelopen 6 jaar heb ik in de aanneme-


    08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13