Page 5 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 5

aan het woord is
                       Onlangs heeft Defensie extra geld van de regering gekregen
                       voor het herstel van de organisatie. Dit betekent dat de plannen
                       voor het verdubbelen van de Geniecompagnie Luchtmobiel en
                       het enigszins herstellen van de constructiecapaciteit. Deze eerste

                       stappen voor het herstellen van de genie-organisatie kunnen
                       nog deze regeerperiode worden genomen. Er is dus weer pers-
                       pectief voor de genie en hier kunnen we als genist alleen maar
                       blij van worden.    Tekst || Kolonel Burg Valk, Commandant Regiment Genietroepen    Ondanks deze positieve ontwikkeling  Zo ligt er een veel beter arbeidsvoor-  Maar... dit is wel iets dat we met z’n
    blijven we hard studeren op verder her- waardenakkoord dan een half jaar ge- allen moeten doen, dit kunnen we niet
    stel en groei. Zo denken we na over een  leden. Eén probleem kunnen we ech- overlaten aan de recruiters van DOSCO.
    extra pantsergeniecompagnie bij zowel  ter niet zomaar oplossen en dat is de  Hier moeten we als genisten onze ver-
    11 als ook 41 Pantsergeniebataljon en  ondervulling van de genie-organisatie.  antwoordelijkheid nemen anders blij-
    een extra constructiecompagnie bij 101  Als we nu niets doen dan zitten we op  ven we zitten met een sterk ondervulde
    Geniebataljon. Daarnaast staat er ook  zeer korte termijn met een vullingsper- organisatie met alle vervelende gevolgen
    een grote verandering in opleiden en  centage beneden de 50%, iets dat we  van dien. De Genie dat zijn we samen,
    trainen op stapel. Als we goed en eer- met een aantrekkende economie niet  de vulling van onze organisatie lossen
    lijk in de spiegel kijken constateren we  zomaar herstellen.      we daarom samen op.
    namelijk dat op het gebied van opera-
    tionele gereedheid veel is blijven liggen  Daarom hebben we op 4 december de  Werving en wervingsondersteuning is
    de afgelopen jaren. We moeten daarom  Taskforce Werving Genie opgestart.  daarom mijn onbetwiste prioriteit.
    weer  werken aan het fundament van  Deze genie-brede taskforce heeft de op- Daar moet m.i. dus nagenoeg alles voor
    onze organisatie; het goed gevuld, het  dracht het werven van genisten voor de  wijken, ook uw oefeningen en oplei-
    goed uitgerust en het goed opgeleid  opleiding VEVA Onderhoud en Verbouw  dingen, ook uw dagelijkse sores.
    en getraind houden van onze basis-  en het werven van “spijkerbroeken”. Als er activiteiten i.h.k.v. werving moe-
    elementen en dat betekent dat we                     ten worden uitgevoerd dan hebben die
    anders, echt anders dan nu, moeten vul- Daar is al het één en ander voor geregeld  de allerhoogste prioriteit en gaan dus
    len, opleiden en trainen.      zoals:               boven alles.
                       • De wervingsfilm “Ben jij de genist”
    Ergo, ik heb het al vaker gezegd, er staat   op Youtube        Samen banen we de weg voor het vullen
    enorm veel te gebeuren. We gaan een  • Het sterk verbeteren van de website  van onze genie-organisatie.
    tijd met extreem veel veranderingen te-  www.werkenbijdefensie.nl\genie.
    gemoet maar gelukkig is er nu wel per- • Het aanschaffen en inrichten van  SODEJU ||
    spectief voor het personeel.      wervingsaanhangers Genie


                                                        05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10